วันเสาร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2553

สื่อการเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัย

คำอธิบาย

ความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ทฤษฎีและพัฒนาการการเล่นของเด็กปฐมวัย วิวัฒนาการของสื่อเพื่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย การเลือกผลิตสื่อการเรียนและของเล่นเด็กปฐมวัย การประเมินผลการตรวจสอบสื่อ และของเล่นเพื่อพัฒนาเด็ก บทบาทของครูผู้ปกครอง ผู้เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมการใช้สื่อ และของเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก การจัดบริการห้องสมุดของเล่น สำหรับเด็กปฐมวัย

จุดประสงค์

1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของสื่อและการเล่นของเด็กปฐมวัย

2. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและพัฒนาการเล่นของเด็กปฐมวัย

3. มีความรู้และทักษะในการเลือก ตรวจสอบ และประเมินสื่อและของเล่นเพื่อพัฒนาเด็ก

4. มีความรู้ ความเข้าใจในบาบาทของครูและผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดยใช้สื่อและของเล่น

หน่วยที่ 1 สื่อและการเล่นของเด็กปฐมวัย

1.1 ความหมายและความสำคัญ

1.2 ประโยชน์ของสื่อ

หน่วยที่ 2 ประเภทของสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย

2.1 สื่อประเภทวัสดุ

2.2 สื่อประเภท อุปกรณ์

2.3 สื่อประเภท วิธีการ

2.4 สื่อการเล่าเรื่องและนิทาน

หน่วยที่ 3 สื่อเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

3.1 สื่อเพื่อพัฒนาความพร้อมทาง คณิตศาสตร์

3.2 สื่อเพื่อพัฒนาความพร้อมทางภาษา

3.3 สื่อเพื่อพัฒนาความพร้อมทางด้านร่างกาย

3.4 สื่อเพื่อพัฒนาความพร้อมด้านอารมณ์ และจิตใจ

หน่วยที่ 4 การผลิตและการใช้สื่อ

4.1 การผลิตสื่อของเล่นจากวัสดุท้องถิ่น

4.2 การผลิตสื่อของเล่นจากวัสดุเหลือใช้

4.3 การผลิตสื่อเพื่อเป็นของเล่น และ เครื่องเล่นพื้นบ้าน

หน่วยที่ 5 การเลือกสื่อและการประเมินคุณ ภาพสื่อ

5.1 หลักเกณฑ์ในการเลือกสื่อของเล่น

5.2 การตรวจสอบคุณภาพสื่อ

หน่วยที่ 6 บทบาทของครูและผู้ปกครองในการ จัดกิจกรรม ใช้สื่อและของเล่น เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

6.1 บทบาทของพ่อแม่

6.2 บทบาทของครูในการจัดกิจกรรม

6.3 การผลิตของเล่นอย่างง่าย

6.4 งานห้องสมุดของเล่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น